หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่
อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
 
   
HOTNEWS
อบต.ตลาดใหม่ ยินดีต้อนรับ ทุกท่าน ค่ะ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.taladmai.go.th/hom... https://www.taladmai.go.th/org... https://www.taladmai.go.th/sta... https://www.taladmai.go.th/sta... https://www.taladmai.go.th/org... - เข้าสู่เว็บไซต์หลักอบต.
- แล้วเลือก หัวข้อ โครงสร้างองค์กร จะพบการเผยแพร่โครงสร้างฝ่ายการเมือง
และโครงสร้างข้าราชการประจำ
- โครงสร้างหัวหน้าส่วนราชการ
- โครงสร้างสำนักปลัดอบต.  และสามารถเลือกดูโครงสร้างแต่ละส่วนราชการได้
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.taladmai.go.th/hom... https://www.taladmai.go.th/hom... https://www.taladmai.go.th/boa... https://www.taladmai.go.th/sta... -เข้าสู่เว็บไซต์หลักอบต.
-เลือกหัวข้อ คณะผู้บริหาร
-เลือกหัวข้อ หัวหน้าส่วนราชการ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.taladmai.go.th/hom... https://www.taladmai.go.th/pro... https://www.taladmai.go.th/pro... https://www.taladmai.go.th/pro... - เข้าสู่เว็บไซต์หลักอบต.
- เลือกหัวข้อ อำนาจหน้าที่
- เลือกอำนาจหน้าที่ ตาม พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ
- เลือกอำนาจหน้าที่ี่ ตาม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.taladmai.go.th/hom... https://www.taladmai.go.th/pro... https://www.taladmai.go.th/pro... https://www.taladmai.go.th/pro... - เข้าสู่เว็บไซต์หลักอบต.
-เลือกหัวข้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น
-เลือก แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
-เลือก ประกาศปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพื่อให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.taladmai.go.th/hom... https://www.taladmai.go.th/con... - เข้าสู่เว็บไซต์หลักอบต.
- เลือกหัวข้อ ติดต่อ แล้วจะพบข้อมูลการติดต่อของอบต.ตลาดใหม่
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.taladmai.go.th/hom... https://www.taladmai.go.th/pro... https://www.taladmai.go.th/pro... - เข้าสู่เว็บไซต์หลักอบต.
- เลือกหัวข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะปรากฏระเบียบ กฏหมาย ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานของอบต. ในการให้บริการประชาชน
- ยกตัวอย่าง พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 ที่บังคับใช้ ณปัจจุบันนี้
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.taladmai.go.th/hom... https://www.taladmai.go.th/new... https://www.taladmai.go.th/new... https://www.taladmai.go.th/new... - เข้าสู่เว็บไซต์หลักอบต.
- เลือกหัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ข่าวๆ ของอบต.และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
- ได้ยกตัวอย่าง การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.taladmai.go.th/hom... https://www.taladmai.go.th/web... -เข้าสู่เว็บไซต์หลักอบต.
- เลือกหัวข้อ กระดานสนทนา เป็นการเปิดช่องทางให้มีการถาม-ตอบระหว่างอบต.
และประชาชน สามารถสื่อสารได้ทั้ง 2 ทาง
o9 Social Network https://www.taladmai.go.th/hom... -เข้าสู่เว็บไซต์หลักอบต.
-เลื่อนไปด้านล่าง เลือกไอคอน Facebook ของอบต.ตลาดใหม่ กดจะลิ้งไปยัง
facebook ชื่อ Taladmai Sao จะมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ และผลงานของ
อบต.ตลาดใหม่ อยู่ตลอดเวลา
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.taladmai.go.th/hom... https://www.taladmai.go.th/web... -เข้าสู่เว็บไซต์หลักอบต.
-เลื่อนไปด้านล่างสุด เลือกหัวข้อ  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.taladmai.go.th/hom... https://www.taladmai.go.th/pro... https://www.taladmai.go.th/pro... -เข้าสู่เว็บไซต์หลักอบต.
-เลือกหัวข้อ แผนการดำเนินงาน แล้วเลือกแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.taladmai.go.th/hom... https://www.taladmai.go.th/pro... https://www.taladmai.go.th/pro... https://www.taladmai.go.th/dnm... -เข้าสู่เว็บไซต์หลักอบต. แล้วเลือกหัวข้อ รายผลการกำกับติดตาม  แล้วเลือกรายงาน
ติดตามผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ รอบ 6เดือน
(ตุลาคม2565-มีนาคม 2566)
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.taladmai.go.th/hom... https://www.taladmai.go.th/pro... https://www.taladmai.go.th/pro... -เข้าสู่เว็บไซต์หลักอบต.
- เลือกหัวข้อ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี แล้วจะพบหัวข้อรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.taladmai.go.th/hom... https://www.taladmai.go.th/pro... https://www.taladmai.go.th/pro... https://www.taladmai.go.th/pro... https://www.taladmai.go.th/pro... -เข้าสู่เว็บไซต์หลักอบต.
-สามารถเลือกคู่มือการปฏิบัติงานได้ตามส่วนราชการ ซึงได้จัดทำไว้ให้ประชาชน
สามารถที่จะศึกษาและเตรียมตัวมาติดต่อขอรับบริการได้
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.taladmai.go.th/hom... https://www.taladmai.go.th/pro... https://www.taladmai.go.th/pro... -เข้าสู่เว็บไซต์หลักอบต.
-สามารถคลิกเลือก หัวข้อ คู่มือประชาชน ซึ่งได้ใช้เป็นมาตรฐานการให้บริการ
ประชาชน
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.taladmai.go.th/hom... https://www.taladmai.go.th/pro... https://www.taladmai.go.th/pro... -เข้าสู่เว็บไซต์หลักอบต.
-เลือกหัวข้อ สถิติ แล้วเลือกรายการข้อมูลเชิงสถิติแต่ละกองในรอบ 3เดือนแรกและ
3เดือนหลัง
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.taladmai.go.th/hom... https://www.taladmai.go.th/pro... https://www.taladmai.go.th/pro... - เข้าสู่เว็บไซต์หลักอบต.
- เลือกหัวข้อ รายงานอื่นๆ เพื่อเข้าไปเลือก รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้บริการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
o18 E-Service https://www.taladmai.go.th/hom... - เข้าสู่เว็บไซต์หลักอบต. แล้วเลื่อนลงมาจากหน้าเว็ปไซต์จะพบกับหัวข้อ E-Service
ซึ่งจะมีช่องทางการติดต่อให้บริการ อยู่ 3 ภารกิจงาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.taladmai.go.th/hom... https://www.taladmai.go.th/pro... -เข้าสู่เว็ปไซต์หลักของอบต.
-เลือกหัวข้อ แผนการจัดหาพัสดุ จะพบกับแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2566
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.taladmai.go.th/hom... https://www.taladmai.go.th/new... https://www.taladmai.go.th/new... https://www.taladmai.go.th/new... -เข้าสู่เว็ปไซต์หลักของอบต.
-แล้วเลือกหัวข้อ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง จะมีการลงประชาสัมพันธ์เผยแพร่ไว้ ซึ่งได้แนบ
ลิงค์ตัวอย่างมาประกอบด้วย
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.taladmai.go.th/hom... https://www.taladmai.go.th/pro... https://www.taladmai.go.th/pro... https://www.taladmai.go.th/pro... https://www.taladmai.go.th/pro... -เข้าสู่เว็ปไซต์หลักของอบต.
-เลือกหัวข้อ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.taladmai.go.th/hom... https://www.taladmai.go.th/pro... https://www.taladmai.go.th/pro... https://www.taladmai.go.th/pro... https://www.taladmai.go.th/pro... -เข้าสู่เว็ปไซต์หลัก และเลือกหัวข้อ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.taladmai.go.th/hom... https://www.taladmai.go.th/pro... https://www.taladmai.go.th/pro... https://www.taladmai.go.th/pro... - เข้าสู่เว็ปไซต์หลักอบต.
-เลือกหัวข้อ นโยบายการบริหารงานบุคคล  จะแสดงตามหัวข้อต่าง ๆ
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.taladmai.go.th/hom... https://www.taladmai.go.th/pro... https://www.taladmai.go.th/pro... -เข้าสู่เว็บไซต์หลักอบต. แล้วเลือก หัวข้อ การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล แล้วเลือก การดำเนินการตามโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากร
บคุลล ประจำปีพ.ศ.2566
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.taladmai.go.th/hom... https://www.taladmai.go.th/pro... https://www.taladmai.go.th/pro... https://www.taladmai.go.th/pro... https://www.taladmai.go.th/pro... https://www.taladmai.go.th/pro... - เข้าสู่เว็ปไซต์หลักอบต.
-เลือกหัวข้อ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนางานทรัพยากรบุคคล
- สามารถเลือกตามหัวข้อที่แนบลิงค์มาพร้อมนี้
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.taladmai.go.th/hom... https://www.taladmai.go.th/pro... https://www.taladmai.go.th/pro... https://www.taladmai.go.th/add... - เข้าสู่เว็ปไซต์หลักอบต.
-เลือกหัวข้อ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และเลือก
สรุปสถิติผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.taladmai.go.th/hom... https://www.taladmai.go.th/pro... https://www.taladmai.go.th/pro... - เข้าสู่เว็ปไซต์หลักอบต.
-เลือกหัวข้อ ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน เลือก คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.taladmai.go.th/hom... https://www.taladmai.go.th/con... - เข้าสู่เว็ปไซต์หลักอบต.
-เลือกหัวข้อ ร้องเรียนทุจริต
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.taladmai.go.th/hom... https://www.taladmai.go.th/pro... https://www.taladmai.go.th/pro... - เข้าสู่เว็ปไซต์หลักอบต.
-เลือกหัวข้อ ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน แล้วเลือกรายการข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.taladmai.go.th/hom... https://www.taladmai.go.th/new... https://www.taladmai.go.th/new... https://www.taladmai.go.th/new... - เข้าสู่เว็บไซต์หลักของอบต. แล้วเลือก หัวข้อ กิจกรรม
แล้วเลือกโครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการขยะและจัดซื้อถังขยะแบบแยกประเภท
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการประชุมประชาคมปรับปรุง/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
นโยบาย No Gift Policy
ข้อ URL คำอธิบาย
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ https://www.taladmai.go.th/hom... https://www.taladmai.go.th/pro... https://www.taladmai.go.th/pro... - เข้าสู่เว็บไซต์หลักอบต. แล้วเลือกหัวข้อ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แล้วเลือก ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ เรื่อง  นโยบายไม่รับของขวัญ
หรือของกำนัลจาการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี 2566
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy https://www.taladmai.go.th/hom... https://www.taladmai.go.th/new... - เข้าสู่เว็บไซต์หลักอบต. แล้วเลือก กิจกรรม แล้วเลือก ที่
กิจกรรมสร้างวัฒนธรรม ปลุกจิตสำนึก ในการปฏิบัติเสธการรับของขวัญของกำนัล
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่ ประจำปี 2566
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy https://www.taladmai.go.th/hom... https://www.taladmai.go.th/pro... https://www.taladmai.go.th/pro... https://www.taladmai.go.th/dnm... -เข้าสู่เว็บไซต์หลักอบต. แล้วเลือก การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
แล้วเลือก รายงานผลการดำเนินตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือนแรก
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่
อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 14110
  โทรศัพท์ : 035-610-756
  โทรสาร : 035-610-757
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่
  จำนวนผู้เข้าชม 7,547,017 เริ่มนับ 9 พ.ย. 2564
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10